Direk yükle
 
Економски факултет

 

1. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Основи на Економијата 8
 2 Математика за Економисти 8
 3 Основи на Сметководството 8
 4 Изборен предмет од унивезитетска листа  6

 

 

 

 

 

2. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Статистика за Бизнис и Економија 6
 2 Mонетарна Економија 6
 3 Економика на претпијатие 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Маркетинг Истражување 6
  Проектен менаџмент 6
5 Изборен предмет од унивезитетска листа  6

 

 

 

3. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Mикроекономија 6
 2 Политика на Социјален Развој 6
 3 Макроекономија 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
 5 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Економија на Работната Сила 6
  Основи на Дигиталната Економија 6
  Финансиски Менаџмент 6
  Надворешна Трговија 6

 

5. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Регионална Економија 6
 2 Eкономски Развој 6
 3 Eкономија на инвестиции 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Единствен Пазар на ЕУ 6
  Маркетинг Политика на Цени 6
5 Изборен предмет од унивезитетска листа  6

 

 

 

6. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Развој на Економската Мисла 8
 2 Eкономско Планирање 8
 3 Лични финансии 8
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Менаџмент на Промени 6
  Статистичка Контрола на Квалитет 6

 

 

 

 

 

 

7. Yarıyıl
 No Ders Adı  AKTS
 1 Eкономија на Јавниот Сектор 6
 2 Eконометрија 6
 3 Меѓународен Маркетинг 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
 5  Изборен предмет од факултетска листа  6
  Директен Маркетинг 6
  Корпоративно Финансиско Известување 6
  Меѓународни Трговски Трансакции 6
  Сметководство на Јавен Сектор 6
8. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Изборен предмет од факултетска листа  6
 2 Изборен предмет од факултетска листа  6
 3  Изборен предмет од унивезитетска листа  6
  Државна Регулација 6
  Економски Системи и Глобализација 6
  Фискален и Монетарен Систем на ЕУ 6
  Ревизија 6
4 Практична настава 4
5  Дипломска Работа 8

 

Etiket:

Академски Соработки